image description
image description

Projekt

Tytuł: Sieć Współpracy na rzecz Jakości Kształcenia Dzieci w wieku 0-6 lat (NetQ6)

Numer referencyjny projektu: 517837-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CNW

Kształcenie o wysokiej jakości na etapie wczesnego dzieciństwa, zwłaszcza wobec dzieci z trudnościami wzmacnia ich motywację, pewność siebie oraz wpływa pozytywnie na rozwój poznawczy i językowy.

Poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy ośrodkami edukacyjnymi w Europie instytucje partnerskie podejmują wyzwanie społeczne mające na celu rozwój wczesnego kształcenia wśród grupy wiekowej 0-6 lat oraz zmierzają do identyfikacji pozytywnych rozwiązań wśród istniejących systemów edukacyjnych.

Sieć ma na celu analizę istniejących w różnych krajach opracowań na temat podejścia do wczesnego kształcenia zwłaszcza skierowanego do dzieci z trudnościami. Duży nacisk zostanie położony na dywersyfikację społeczną poprzez próbę wskazania jej przyczyn strukturalnych oraz definicję różnych strategii w odpowiedzi na trend wzrostu tego niepokojącego zjawiska.

W ramach zaplanowanych działań, partnerzy projektu wymienią doświadczenia nt. Strategii edukacyjnych realizowanych w ich krajach oraz zdefiniują wspólne obszary zainteresowania w celu rozwoju kolejnych wspólnych projektów związanych z wdrażaniem zidentyfikowanych innowacyjnych rozwiązań wśród różnych krajów europejskich. Tworzona sieć współpracy poprawi kompetencje nauczycieli, trenerów oraz kadry pedagogicznej oraz przyczyni się do ulepszenia programów nauczania oraz infrastruktury nauczania początkowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z trudnościami. Przewidywane rezultaty:

Studium Porównawcze nt. Systemów edukacji skierowanych do dzieci z grupy wiekowej 0-6 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z trudnościami w każdym kraju partnerskim (zgodnie z przyjętymi obowiązującymi narodowymi definicjami). Analiza innowacyjnych modeli pedagogicznych stosowanych w różnych krajach Europy. Zbiór dobrych praktyk zidentyfikowanych przez wszystkich partnerów projektu. e-Podręcznik i Przewodnik z Rekomendacjami dot. Upowszechnienia Projektu Portal internetowy. 3 Konferencje Międzynarodowe. 3 Seminaria Kontaktowe. 6 Spotkań Międzynarodowych w celu zapewnienia jakości zarządzania.

W ramach sieci współpracy zostanie stworzone forum wymiany doświadczeń i współpracy między instytucjami edukacyjnymi w celu zwiększenia jakości kształcenia skierowanego do grupy wiekowej 0-6 lat ze szczególnym naciskiem na dzieci z trudnościami.